Ayuda bewind branchevereniging

Over Landelijk Kwaliteitsbureau CBM – de Rechtspraak

Steeds meer mensen doen een beroep op anderen om hen te ondersteunen bij het oplossen van financiële problemen of het voeren van hun administratie. Waar dit niet in de kring van familie of vrienden kan worden opgelost, wordt steeds vaker een beroep gedaan op professionele ondersteuning. Deze vraag brengt steeds meer aanbieders van deze dienstverlening op de markt. Bewindvoering is een vak en vereist daarmee specifieke kennis en vaardigheden om de dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen en te houden. In het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Rijksoverheid.nl) staat aan welke eisen professionals moeten voldoen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of de bewindvoerder hieraan voldoet.

Toelatingsvereisten en kwaliteitseisen

Op de website van de Rechtspraak kunt u onder Landelijk Kwaliteitsbureau CBM de toelatingsvereisten en kwaliteitseisen zien waaraan een bewindvoerder elk jaar aan moet voldoen. Deze zijn sinds 2016 heel erg verscherpt en dat maakt dat zij de rol van een branchorganisatie overbodig hebben gemaakt.

Kernbegrippen

Een aantal kernbegrippen is leidend en plaatst de integriteit van de bewindvoerder in een breder perspectief.

Dienstbaarheid

Het handelen van een bewindvoerder is altijd en volledig gericht op het belang van de onder bewind gestelde en op het systeem waarvan hij/zij deel uitmaakt.

Functionaliteit

Het handelen van een bewindvoerder heeft een herkenbaar verband met de wettelijk omschreven uitvoeringstaken van de bewindvoerder.

Onafhankelijkheid

Het handelen van een bewindvoerder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid

Het handelen van een bewindvoerder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en zowel de controlerende organen als de onder bewind gestelde volledig inzicht hebben in het handelen van de bewindvoerder en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid

Op een bewindvoerder moet men kunnen rekenen. Hij houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid

Het handelen van een bewindvoerder is zodanig dat iedereen op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Vakbekwaamheid

Het handelen van de bewindvoerder wordt gekenmerkt door deskundigheid op zijn vakgebied. De bewindvoerder houdt deze deskundigheid op peil en ontwikkelt deze verder. Uiteindelijk voldoet hij aan de vastgestelde jaarlijkse kwaliteitseisen door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.