Nalatenschap

nalatenschap soesterberg

Nalatenschap

Nalatenschapsplanning

Hoe moet ik een erfenis afwikkelen?
Vaak denken mensen bij het afwikkelen van een erfenis als eerste aan het verdelen van de inboedel. Dit is vaak maar een klein onderdeel. Elke afwikkeling van een erfenis is maatwerk. Veel zaken komen bij elke afwikkeling voor, maar er zijn ook veel activiteiten die alleen bij een bepaalde erfenis horen. Hoe moet ik alle administratie doen?
Er komt veel bij kijken bij het afwikkelen van een erfenis. Het is een heel proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Het is zaak om het proces in de juiste volgorde af te werken en de regie te voeren over wat gedaan moet worden. Ik heb geen tijd voor de afwikkeling!
Het is een tijdrovende klus en leidt bij nabestaanden regelmatig tot veel stress. Er zijn al zoveel zaken die nabestaanden doen, werken en gezin onderhouden, en dit moet er even tussen door. Wie pakt de klus op en wordt deze persoon vertrouwd door de familie. De nabestaande is op leeftijd en heeft het financiële overzicht niet.

Een externe partij die de erfenis afwikkelt biedt hierbij uitkomst.

De oplossing!
Schakel een Nalatenschapsplanner in,

De executeur of de erfgenamen kunnen de nalatenschapsplanner inschakelen. Deze ontzorgt de nabestaanden door de administratie en alle bijkomende taken over te nemen. De erfenis wordt in veel kortere tijd afgewikkeld. De kosten hiervan worden over de erfgenamen verdeeld en betaald uit de erfenis. En er is veel tijd over en geen spanning met familie. 

Bewindvoering stap voor stap

1 – Testament 2 – Erfenis aanvaarden 3 – Executeur 4 – Verklaring erfrecht 5 – Stopzetten lopende zaken 6 – Verdelen nalatenschap 7 – Fiscus en erfenis 1 – Testament

Is er een testament?

Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wettelijke verdeling.

2 – Erfenis aanvaarden

Erfenis aanvaarden

Kunt u een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dit is de volgende belangrijke stap bij de afwikkeling van een nalatenschap. Een erfenis zuiver aanvaarden, betekent dat u samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de erfenis van de overledene. Samen met de andere erfgenamen wordt u eigenaar van de bezittingen en schulden van de overledene. U treedt dan vermogensrechtelijk in de persoon van de overledene. Beneficiaire aanvaarding kunt u zien als een middenweg tussen aanvaarding en verwerping. U aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerp u de erfenis als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Verwerping kan om financiële redenen worden gedaan. Er zijn bijvoorbeeld erg veel schulden. Maar  een erfenis kan ook om emotionele redenen worden verworpen.

3 – Executeur

Is er een executeur?

De executeur is degene die het testament afhandelt. Deze persoon kan in het testament benoemd zijn of gekozen worden door de erfgenamen, maar kan ook een buitenstaander zijn, zoals wanneer u gebruik maakt van een nalatenschapsplanner. De bevoegdheden van de executeur zijn geregeld in de verklaring erfrecht of de verklaring executele.

4 – Verklaring erfrecht

Verklaring erfrecht

Een notaris stelt een verklaring van erfrecht op na het overlijden. De notaris controleert of er een testament is en wie de gemachtigde is om de erfenis af te handelen. Er is ook zo iets als een verklaring executele die de executeur rechten verschaft om lopende zaken af te handelen, zoals bijvoorbeeld geld opnemen van een bankrekening. Dit is handig als er een erfgenamenonderzoek moet plaatsvinden en de verklaring erfrecht op zich laat wachten.

5 – Stopzetten lopende zaken

Stopzetten lopende zaken

Lopende zaken zoals huren, abonnementen en lidmaatschappen worden stopgezet. Zo worden onnodige kosten bespaard.

6 – Verdelen nalatenschap

Verdelen nalatenschap

Als de voorgaande stappen zijn doorlopen kan men de erfenis verdelen. De inboedel, schulden, de financiën, de woning, een bedrijf, alles wordt verdeeld volgens de wensen van de erflater of wanneer deze wensen onbekend zijn, volgens de geldende wettelijke regels. Eventuele legaten en codicillen kunnen worden afgehandeld. Soms is het noodzakelijk dat eigendommen worden verkocht, taxaties worden uitgevoerd van waardevolle objecten of onroerend goed. De Nalatenschapsplanner heeft een complete dienstverlening voor nalatenschapsafwikkeling.

7 – Fiscus en erfenis

De fiscus en erfenis

Aan het eind van het proces moet u afrekenen met de fiscus. Over het lopende belastingjaar wordt een overlijdensaangifte ingediend en over de erfenis wordt erfbelasting betaald.