Ayuda Bewind - begripsbepalingen

Begripsbepalingen

Budgetbeheer

Het beheren van het inkomen van de cliënt en het met machtiging ten name van de rekeninghouder verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de rekeninghouder. De rekeninghouder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Budgetbeheerder

De persoon of de organisatie die zich bezig houdt met de uitvoering van het budgetbeheer ten behoeve van de rekeninghouder.

Budgetcoach

De persoon of de organisatie die zich bezig houdt met de uitvoering van de budgetcoaching ten behoeve van de klant.

Budgetcoaching

Het in overleg met de klant opstellen en uitvoeren van een budgetcoachingsplan, gericht op het bereiken van een duurzame financiële huishouding en het verhogen van de financiële zelfredzaamheid.

Budgetplan

Het in overleg met de rekeninghouder, dan wel een hulpverlener opgestelde plan, op basis waarvan het beschikbare inkomen, de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan.

De klant

De natuurlijke persoon die informatie heeft opgevraagd bij Ayuda Bewind, een aanvraag heeft ingediend bij Ayuda Bewind, onder beschermingsbewind staat bij Ayuda Bewind of een overeenkomst heeft afgesloten met Ayuda Bewind.

Inkomen

Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.

NVVK

Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

Problematische schuldsituatie

De situatie waarin redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijk persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of heeft opgehouden te betalen.

Rekeninghouder

De natuurlijke persoon die een rekening bij een bank aanhoudt.

Schuldenaar

De natuurlijke persoon die in een schuldsituatie verkeert.

Schuldregeling

De bemiddeling van een schulpdhulpverlenende instantie tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers om een minnelijke regeling van de schuldenlast te bewerkstelligen.

Vrij te laten bedrag (VTLB)

Het vastgestelde bedrag dat een schuldenaar nodig heeft voor levensonderhoud en betaling van de vaste lasten op grond van de door Recofa gehanteerde methodiek.

Wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP)

De wettelijke regeling als bedoeld in Titel III van de Faillissementswet inzake de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.