bewindvoering Soesterberg

Bewindvoering

Bewindvoering stap voor stap

Aanmelden

Zowel betrokkene, hulpverlener of familielid kan de aanmelding bij Ayuda Bewind doen. Degene voor wie bewindvoering wordt aangevraagd moet 18 jaar of ouder zijn en een vast inkomen hebben, bijvoorbeeld loon of een uitkering. Op verzoek kan tevens ook op locatie een voorlichting worden gegeven over bewindvoering en actuele thema’s die hierop betrekking hebben. Als bewindvoerder zijn we werkzaam in de omgeving Utrecht, Bilthoven, Zeist, Driebergen en Amersfoort.

Kennismaking

De bewindvoerder heeft telefonisch of per mail contact met degene voor wie bewindvoering wordt aangevraagd, hulpverlener of familielid. In de kennismaking zal worden bekeken of u mogelijk in aanmerking kan komen voor bewindvoering.

Intake gesprek

Als vervolg op de kennismaking, zal de bewindvoerder een intake plannen. De intake zal op de locatie plaatsvinden waar degene voor wie bewindvoering wordt aangevraagd woonachtig is of langdurig verblijft. In dit gesprek zijn de hulpverlener en/of familielid welkom. Om het bewind goed uit te voeren moeten we een compleet overzicht krijgen van de persoonlijke en financiële situatie. Wij nemen de financiën door en we maken heldere afspraken over onze dienstverlening. Wanneer er later iets gewijzigd moet worden in het budgetplan moet dit direct aan ons worden doorgegeven. Als het klikt tussen de klant en de bewindvoerder dan gaan we door met stap 4.

Verzoek tot onderbewindstelling

Op verzoek van de indiener benoemd de kantonrechter een bewindvoerder deze is verantwoordelijk voor het beheer van diens inkomen en vermogen. De volgende personen kunnen het verzoekschrift indienen:

 • betrokkene zelf;
 • echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel;
 • familie tot de vierde graad;
 • voogd, curator of mentor;
 • officier van justitie wanneer geen van bovenstaande personen een verzoek kunnen of willen indienen;
 • directeur van de instelling waar cliënt verblijft.

Zie het formulier Verzoek tot bewind.

De praktijk van beschermingsbewind

Dit verdelen we onder in:

 • taken van de bewindvoerder;
 • controle op de bewindvoerder;
 • beëindiging bewindvoering;
 • kosten bewindvoering.

Hieronder kunt u meer lezen hierover.

De praktijk van beschermingsbewind

Taken van de bewindvoerder

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het professioneel beheren en beschermen van het vermogen van de klant. Het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Wij zorgen er voor dat wij post met betrekking tot inkomsten en uitgaven rechtstreeks ontvangen. Wij zorgen er ook voor dat de betalingen juist verricht worden. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft de bewindvoerder per klant het totaalbedrag aan van:

 • het ontvangen inkomen;
 • het totaalbedrag van de vaste lasten;
 • een overzicht van de betaalde schulden indien van toepassing;
 • het saldotegoed van het begin en het einde van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Hieronder vallen, indien van toepassing, de volgende zaken:

 • aangifte inkomstenbelasting box 1;
 • aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag;
 • aanvragen van een uitkering;
 • aanvragen kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapsbelasting;
 • indienen aanvraag AWBZ;
 • afsluiten van verzekeringen;
 • contact onderhouden met hulpverleners;
 • betaling van de vaste lasten;
 • behandeling en eventuele doorzending van post.

Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling, maar ook bij budgetbeheer zijn alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.

Controle op bewindvoerders

De bewindvoerder moet binnen enkele weken na zijn benoeming een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van het vermogen van de betrokkene van het moment waarop het bewind is uitgesproken. Daarbij horen ook het inkomen, de vaste lasten en de eventuele schulden. De bewindvoerder moet ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar het kantongerecht sturen met de actuele stand van de bankrekeningen en eventuele schulden.

Bij de controle van de jaarlijkse rekening en verantwoording kijkt de rechter of de bewindvoerder zijn bevoegdheden niet te buiten is gegaan. Roept het overzicht vragen op, dan vraagt de kantonrechter de bewindvoerder om uitleg. Als de rekening en verantwoording onjuist is, kan de kantonrechter zeggen dat de rekening en verantwoording moet worden verbeterd. Bij ernstige fouten kan de kantonrechter de bewindvoerder ook voor de schade aansprakelijk stellen.

Beëindiging

De taak van een bewindvoerder eindigt:

 • door tijdsverloop, indien de bewindvoerder voor een bepaalde periode was benoemd;
 • door ontslag wat aan de bewindvoerder door de kantonrechter wordt verleend;
 • door overlijden van de onder bewind gestelde.
Kosten beschermingsbewind

Voor bewindvoering worden de tarieven jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid.  Voor meer informatie, zie de volledige regeling en bekendmaking uit de Staatscourant 2014 Nr. 32149 resp. 2019 Nr. 53866.

Onderstaande tarieven gelden in 2021 en zijn inclusief 21% BTW.

Bronvermelding: Staatscourant

Daarnaast betaalt u € 85,- griffierecht voor de behandeling van uw verzoek tot het bewind. De overheid is ook verantwoordelijk voor de hoogte van de kosten voor het griffierecht.

Kunt u de kosten voor het beschermingsbewind (inclusief griffierecht) zelf niet betalen?

Wij willen voor u uitzoeken of u, via uw gemeente, in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.